این دستگاه جهت شستشوی تونلها با اشکال مختلف، دیواره و سقف زیر گذرها، شستشوی گارد ریل ها، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و همچنین شستشوی خیابان مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به مخزن آب و مواد شوینده موجود در دستگاه، این مواد
جهت شستشوی بهتر بر روی برس اسپری می شود.