اين دستگاه چند منظوره دمنده و سم پاش داراي مخزني از جنس استيل بوده و همچنين داراي مخزن آب
تميز براي شستشوي مسيرهاي سم پس از كار مي باشد.

از اين دستگاه مي توان براي مصارف زیر استفاده نمود:

•    شستشوي درختان و پاشش آب جهت كم كردن گرد و خاك در حد وسیع
•    سيستم آبياري در چپ و راست    
•    سم پاشي درختان در خیابان ها، پارک ها و باغات
•    پاكسازي درختان در زمان بارش برف براي جلوگيري از شكسته شدن شاخه ها
•    قابلیت نصب سیستم های شستشوی خیابان