جهت پاکسازی پیاده روها، پارکها، خیابانهای کم عرض و کوچه ها، خیابانهای عریض و اصلی شهر، اتوبانها و بزرگراهها به صورت هیدروستاتیکی، مکانیکی و قابل نصب بر روی کامیون