•    حرکت در خشکی، آب و یخ
•    جمع اوری  زباله های موجود در خشکی و آب توسط تجهیزات خاص مانند بیل های مکانیکی ویژه(Excavator)
•    جمع آوری مواد نفتی و روغنی از روی آب بواسطه پمپ های مخصوص
•    کوتاه کردن نی های زائد از کنار، بستر و سطح تالاب و جمع آوری آنها توسط سبد های ویژه
•    لایروبی بستر تالاب جهت افزایش عمق نواحی کارشناسی شده
•    داشتن بیل های مکانیکی ویژه با سایز های مختلف جهت حفاری
•    داشتن ابزارهای ویژه جهت شخم زدن بستر تالاب و دریاچه
•    داشتن ابزارهای مختلف جهت اطفای حریق در نیزارها