این دستگاه امکان برداشتن درخت به همراه توپ ریشه در ابعاد مختلف و سپس کاشت آن در محل جدید، بدون آسیب رسانی به ریشه و بدنه درخت را دارد.
از دیگر مزایای این دستگاه امکان چرخش 360 درجه ای بوم آن و همچنین کوتاه و بلند شدن طول بوم است که این قابلیت امکان استقرار شاسی در یک محل و انجام عملیات در مناطق و فواصل مختلف را میسر می کند.