• تثبیت وضعیت خاک در مناطق مختلف، حاشیه جاده ها، معادن، جاده سازی و ...
  • عدم نیاز به استفاده از کود دائمی در کاشت چمن (به عنوان مالچ رایج در شیوه معمول)
  • ایجاد سریع پوشش گیاهی و چمن در مناطقی حتی با شیب 90 درجه(Green Wall)
  • پوشش روزانه زباله، خرد کردن و تخمیر زباله و نتیجتاً افزایش ظرفیت مناطق جمع آوری زباله
  • کارایی در شرایط جوی مختلف
  • ایجاد پوششهای مرتعی جهت احیاء مراتع
  • قابلیت استفاده در بغبام ها
  • جلوگیری از فرسایش خاک
  • یکنواختی کاشت
  • اصلاح ساختار خاک