-    حرکت درون خرابه ها و آوار
-    بازگشایی مسیر جهت امداد گران و پیدا کردن مصدومان
-    مجهز به تجهیزات هیدرولیک امداد