از این دستگاه می توان به عنوان مرکز فرماندهی خدمات رسانی و مدیریت بحران در حین بروز حوادث استفاده نمود.