از این خودرو، میتوان به عنوان محلی جهت استقرار مدیریت و نفرات به منظور استراحت، تهیه غذا، حمام، سرویس بهداشتی و انباردر شرایط بحران استفاده نمود.