این شرکت، قابلیت طراحی و ساخت انواع کانکس و ساندویچ پنل ها با کاربردهای مختلف را دارد.
این تجهیزات، قابلیت باز شدن از یک طرف و یا دو طرف را دارند.